REGULAMIN KLUBU FITNESS iFitt

z dnia 11 października 2021r.

Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Klubu Fitness iFitt w Andrychowie

 

I. Definicje

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielką literą) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

1) Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług Klubu Fitness iFitt oraz wykupiła Karnet;

2) Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu Fitness iFitt po raz pierwszy lub osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu w Klubu Fitness iFitt. Nowym Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.

3) Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z karnetu lub wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów partnerskich, a także osoba korzystająca z usług Klubu Fitness iFitt na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat, nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń.

4) Klub / Klub Fitness iFitt – zakład rekreacyjno-sportowy, prowadzony przez Jakuba Wendę pod firmą IFITT Jakub Wenda, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 50, 34-120 Andrychów, NIP: 551-26-06-317,

5) Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.

6) Identyfikator – umożliwiający wejście i wyjście z Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny Klubu Fitness iFitt Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wydanej Karty Członkowskiej przez pracownika recepcji.

7) Karta Członkowska – karta wydawana Klientom, którzy przy/po zakupie Karnetu uiścili opłatę za Kartę Klubu w wysokości wynikającej z Cennika Klubu i w oparciu o Kartę Klubu oraz przypisany do niej dodatkowo Identyfikator mogą bez przeszkód technicznych wejść do Klubu w celu skorzystania z jego usług. Na Kartę przypisywane są obecne Karnety. Kartę należy okazać pracownikom Klubu Fitness iFitt przed skorzystaniem z usług Klubu.

8) Zawieszenie Karnetu – przerwa w świadczeniu usług przez Klub i możliwości korzystania z jego usług przez Klienta z zachowaniem członkostwa. Przez okres zawieszenia Karnetu Klient ma prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Zawieszenie Karnetu wydłuża okres obowiązywania Karnetu o wykupiony okres lub okresy zawieszenia.

9) Strona internetowa – strona internetowa Klubu o adresie: www.ifitt.pl.

10) Kiosk – recepcja klubu z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym Klubu Fitness iFitt oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu.

11) Karnet – zobowiązanie Klubu Fitness iFitt do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej

w obowiązującym cenniku.

12) Wejście jednorazowe – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta zapłaty ceny określonej

w obowiązującym cenniku uprawniające Klienta do jednorazowego wejścia do Klubu

w terminie wybranym podczas zakupu tego wejścia (termin ważności Wejścia jednorazowego) z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego Wejścia jednorazowego.

13) Karnet OPEN – zobowiązanie Klubu do świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie po uiszczeniu przez Klienta ceny określonej w obowiązującym cenniku, uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez miesiąc. Karnet OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

14) Dzień otwarcia Klubu – dzień, w którym Klienci, którzy wykupili Karnet mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu.

15) Dni otwarte – dni, w których dostęp do Klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno posiadające jak i nieposiadające aktywnego Karnetu. Warunkiem skorzystania z usług Klubu w dni otwarte jest pozostawienie swoich danych osobowych w Kiosku.

16) Okres rozliczeniowy – okres, na jaki został wykupiony Karnet.

17) Okres obowiązywania Karnetu – okres równy okresowi rozliczeniowemu lub okres powiększony o czas wynikający z Zawieszenia Karnetu.

18) Opiekun Prawny – osoba sprawująca władzę rodzicielską lub z innego tytułu sprawująca opiekę nad Klientem lub Nowym Klientem, który nie ukończył 18 roku życia albo kurator osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych.

II. Członkostwo

1. Klienci mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub wynikających z zakupionego Karnetu, karty partnerskiej lub Wejścia jednorazowego w siedzibie Klubu Fitness iFitt lub za pośrednictwem strony internetowej po dokonaniu rejestracji w sposób określony w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Klub Fitness iFitt, a także na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych, w takim przypadku konieczność rejestracji, określają warunki tych akcji.

2. Klient, który nie ukończył 18 roku życia, po rozpoczęciu procesu rejestracji w Klubie Fitness iFitt lub w trakcie rejestracji w Kiosku zobowiązany jest do dostarczenia do Klubu wypełnionego przez Opiekuna prawnego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na zakup Karnetu lub Wejścia jednorazowego przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia oraz o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i jest dostępne do pobrania na Stronie internetowej. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań nie będzie możliwe korzystanie z usług Klubu Fitness iFitt przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia. W przypadku zmiany osoby Opiekuna Prawnego nowy Opiekun Prawny zobowiązany jest niezwłocznie, osobiście dostarczyć oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku zmiany danych Opiekuna Prawnego Klient lub Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest niezwłocznie zmienić dane osoby do kontaktu w Klubie, na Stronie internetowej lub w Kiosku. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń.

3. Podstawą członkostwa w Klubie Fitness iFitt jest zakupiony przez Klienta lub Nowego Klienta roczny Karnet OPEN oraz podpisanie umowy członkowskiej. Z chwilą aktywowania ww. Karnetu Klient nabywa członkostwo w Klubie i może przez rok korzystać bez ograniczeń z oferowanych usług rekreacyjnych, sportowych oraz rehabilitacyjnych.

4. Z zastrzeżeniem punktu 3, aktywny Karnet uprawnia do korzystania przez miesiąc z usług oferowanych przez Klub Fitness iFitt zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie internetowej, Kiosku oraz dostępną w Klubie.

5. Karnet jest aktywny od dnia jego zakupu. Klient może opóźnić datę aktywacji Karnetu o maksymalnie 4 tygodnie przy wykorzystaniu Kiosku bądź Strony internetowej. Płatność następuje w sposób wskazany w Kiosku lub na Stronie internetowej. Datą zakupu Karnetu lub Jednorazowej wejściówki jest data uiszczenia w całości przez Klienta i Nowego Klienta opłaty lub opłat wynikających z zakupionego Karnetu lub Jednorazowej wejściówki. Termin ważności Wejścia jednorazowego stanowi termin określony przez Klienta podczas zakupu tego Wejścia jednorazowego, przy czym Klient może zakupić Wejście jednorazowe uprawniające do wejścia w ciągu 24 godzin od dnia zakupu albo może wskazać inny dzień terminu ważności Wejścia jednorazowego w przyszłości, w okresie 4 tygodni od dnia zakupu tego Wejścia jednorazowego (wejście jednorazowe uprawniające do wejścia w dobie oznaczonej przez Klienta, tj. w godzinach od godz. 00: 00: 00 do godz. 23:59:99).

6. Datą zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego jest data uiszczenia w całości przez Klienta lub Nowego Klienta opłaty lub opłat wynikających z zakupionego Karnetu lub Wejścia jednorazowego.

7. Cennik usług świadczonych w Klubie Fitness iFitt oraz opłat dodatkowych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Cennik jest dostępny jest w siedzibie Klubu, w Kiosku oraz na stronie internetowej Klubu.

8. Zakup Karnetu lub Wejścia jednorazowego lub uiszczenie innych opłat, o których mowa w Regulaminie, następuje z góry we wskazanych przez Klub Fitness iFitt formach płatności, do których należą m.in. gotówka, przelew bankowy, płatności cykliczne.

9. Warunkiem utrzymania członkostwa w Klubie jest opłacanie Karnetu zgodnie z zawartą umową lub jego Zawieszenia na kolejny Okres obowiązywania Karnetu.

10. Uprawnienia wynikające z zakupionego Karnetu lub wejścia jednorazowego mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

11. Klub akceptuje karty programów partnerskich wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu Fitness iFitt z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających

z tych umów. Osoby będące posiadaczami wskazanych w zdaniu pierwszym kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klub może na warunkach określonych w umowie partnerskiej zbierać dane osobowe osób będących posiadaczami wskazanych w zdaniu pierwszym kart w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Klub Fitness iFitt.

12. Klient traci członkostwo w Klubie Fitness iFitt oraz rozwiązuje się umowa o świadczenie usług w razie:

1) nieopłacenia Karnetu w terminie wynikającym z umowy członkowskiej (wypowiedzenie zależne od decyzji Klubu);

2) rezygnacji z członkostwa przez Klienta (rezygnacja po stronie Klienta akceptowana jest wyłącznie poprzez pisemne złożenie lub drogą email (na adres: recepcjaifitt@gmail.com) oraz uprzednim uiszczeniem opłaty wynikającą z wszystkich zaległości oraz zobowiązań Klienta w Klubie);

3) wypowiedzenia umowy członkowskiej przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadkach wskazanych w umowie lub złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zasad korzystania z usług Klubu;

4) wypowiedzenia umowy członkowskiej przez Klienta w przypadku braku akceptacji zmiany cen świadczonych usług,

5) wypowiedzenia umowy członkowskiej przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w dziale II pkt. 2 Regulaminu;

6) wypowiedzenia umowy członkowskiej przez Klub w trybie natychmiastowym w przypadku podania przez Klienta lub Nowego Klienta, który nie ukończył 18 roku życia, nieprawdziwych danych kontaktowych do Opiekuna Prawnego;

7) zamknięcia konta przez Klienta albo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

13. Utrata członkostwa jest równoznaczna z przerwaniem ciągłości Okresu obowiązywania Karnetu.

14. W celu zachowania członkostwa Klient może zawiesić roczny Karnet w każdym czasie w Okresie obowiązywania Karnetu na zasadach określonych w umowie. Zgłoszenie zawieszenia przez Klienta może nastąpić z wykorzystaniem Kiosku. Zawieszenie Karnetu zgodnie z umową skutkuje utrzymaniem członkostwa.

15. Okres Zawieszenia Karnetu będzie liczony począwszy od dnia oznaczonego przez Klienta, jako dzień rozpoczęcia Zawieszenia Karnetu. W przypadku nieopłacenia Zawieszenia Karnetu okres zawieszenia nie rozpoczyna się. Przez okres Zawieszenia Klient nie może korzystać z usług świadczonych w Klubie Fitness iFitt. Z zastrzeżeniem odmienności, wynikających z umowy, okres Zawieszenia Karnetu wynosi maksymalnie 4 tygodnie. Zawieszenie Karnetu może odbyć się: 1 raz w ciągu trwania umowy – na 28 dni kalendarzowych lub 2 razy w ciągu trwania umowy – na okresy po 14 dni kalendarzowych lub 4 razy w ciągu trwania umowy – na okresy po 7 dni kalendarzowych.

16. Klient z tytułu Zawieszenia Karnetu uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości określonej w Cenniku. Przy każdym kolejnym Zawieszeniu Karnetu Klient płaci dodatkową bezzwrotną opłatę w określonej w cenniku wysokości za każdy kolejny okres zawieszenia.

17. Klient może w każdym czasie odwiesić Karnet poprzez Kiosk. W przypadku odwieszenia Karnetu przed upływem czasu, na jaki Karnet został zawieszony, pozostałe, niewykorzystane dni zawieszenia pozostają do wykorzystania. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres Zawieszenia Karnetu.

18. W przypadku nieopłacenia zawieszenia Karnetu za kolejny okres lub okresy Zawieszenia Karnet zostanie automatycznie odwieszony po upływie ostatniego opłaconego okresu zawieszenia. Po odwieszeniu Karnetu Klient może korzystać z usług Klubu Fitness iFitt na takich samych warunkach cenowych jak w chwili, kiedy nabył Karnet. W przypadku zmiany ceny Karnetu w czasie trwania Karnetu Klient nie jest zobowiązany do dokonywania dopłat związanych z podniesieniem ceny Karnetu, przy czym Klub nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy ceną, za jaką Klient nabył Karnet, a nową ceną Karnetu, w przypadku obniżenia ceny Karnetu.

19. Klient może zamknąć konto i zrezygnować ze świadczonych przez Klub Fitness iFitt usług ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu poprzez złożenie e-mailowej lub pisemnej dyspozycji i pozostawienie jej u upoważnionej osoby w Klubie. Zamknięcie konta jest jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie. Zamknięcie konta przed wykorzystaniem zakupionego Wejścia jednorazowego jest równoznaczne z niemożliwością wykorzystania tego Wejścia jednorazowego, przy czym Klub nie jest zobowiązany do zwrotu ceny zapłaconej za to Wejście jednorazowe.

20. Klient może zrezygnować z usług świadczonych przez Klub poprzez złożenie takiej dyspozycji w Kiosku, ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania Karnetu. W tym przypadku Klient ma możliwość dalszego korzystania z usług Klubu przez pozostały okres wykupionego, niewykorzystanego Karnetu do ostatniego dnia obowiązywania Karnetu.

 

III. Zasady korzystania z usług Klubu

 

1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub Wejścia jednorazowego, karty partnerskiej, z warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych po wypełnieniu formularzy rejestracyjnych z wykorzystaniem Kiosku oraz po uzyskaniu Identyfikatora oraz Karty Członkowskiej. Na terenie Klubu Fitness iFitt mogą obowiązywać odrębne regulaminy korzystania z wyznaczonych stref, które mogą w inny sposób określać zasady korzystania z tych stref.

2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu za pomocą Kiosku lub przez Stronę Internetową.

3. Wejście do Klubu jest możliwe poprzez przyłożenie Karty Członkowskiej zakupionej przy procesie rejestracji do skanera kart umożliwiającego odczytanie przez system Identyfikatora.

4. W sytuacjach braku możliwości wejścia na podstawie samego Identyfikatora poprzez przyłożenie przez Klienta Karty Klubu, znajdującego się przy bramce umożliwiającego odczytanie przez system przypisanego do tej Karty dodatkowo Identyfikatora.

5. Klienci korzystający z kart programów partnerskich mogą korzystać z usług Klubu na warunkach i w zakresie określonych w umowach partnerskich oraz niniejszym Regulaminie. W przypadku Klientów korzystających z kart programów partnerskich wejście do Klubu jest możliwe po weryfikacji tożsamości przez Personel Klubu. 

6. Informacje o godzinach otwarcia placówek Klubów oraz obecności w nich personelu Klubu podawane są na Stronie internetowej oraz w Klubach. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. O konieczności zamknięcia lub ograniczenia czasu świadczenia usług przez Klub Klient zostanie powiadomiony na 7 dni przed planowanym dniem zamknięcia Klubu. W sytuacjach nagłych o konieczności zamknięcia Klubu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie.

7. Personel Klubu może dokonać weryfikacji wieku lub tożsamości Klienta z okazanym przez Klienta dokumentem tożsamości w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie wieku lub tożsamości Klienta. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że osoba przebywająca w Placówce Klubu, której dotyczy weryfikacja, nie jest Klientem albo nie jest osobą wskazaną, jako posiadacz karty, Personel Klubu może nakazać opuszczenie placówki Klubu. Klub może również wypowiedzieć członkostwo lub Karnet w trybie natychmiastowym.

8. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu. Klient powinien wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient powinien stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu. Klient może w każdej chwili zwrócić się do personelu Klubu, o ile personel Klubu jest dostępny, o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń. Klient, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń lub udziału w zajęciach powinien powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń oraz udziału w tych zajęciach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe  z niestosowania się do postanowień Regulaminu, niewłaściwego korzystania z urządzeń, niestosowania się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu oraz wykonywania ćwiczeń przez Klienta, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie ćwiczeń.

9. Klient, ponad obowiązki określone w pkt 8 powyżej, zobowiązany jest korzystać ze sprzętu i urządzeń znajdujących się w Klubie wyłącznie w strefach przeznaczonym do korzystania z danego rodzaju sprzętu i urządzeń. Zabrania się przenoszenia sprzętu lub urządzeń, jak też ich elementów w inne strefy niż określone przez Klub lub personel Klubu jak również rzucania sprzętem innym niż obciążenia bumperowe oraz piłki.

10. Pracownicy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W celu uzyskania informacji o możliwości korzystania z usług Klubu w tym wykonywania poszczególnych ćwiczeń bądź udział w poszczególnych zajęciach oraz o braku przeciwwskazań, co do uczęszczania do Klubu, osoba zainteresowana usługami Klubu, Członek Klubu, Nowy Klient oraz Klient powinien skonsultować się z lekarzem oraz wykonać odpowiednie badania lekarskie.

11. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient powinien zaprzestać wykonywania ćwiczeń i niezwłocznie zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu. W przypadku Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, Klub może o zaistniałej sytuacji poinformować jego Opiekuna Prawnego.

12. Zajęcia zorganizowane odbywają się według ustalanego harmonogramu udostępnianego w Klubie lub na Stronie internetowej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach zorganizowanych Klub zastrzega, że o możliwości uczestnictwa na zajęciach decydowała będzie kolejność zapisów. W przypadku zajęć zorganizowanych Klient, który spóźnił się na rozpoczęcie zajęć zorganizowanych może nie zostać wpuszczony na te zajęcia.

13. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych, usunięcia zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać minimalnej liczby osób określonej dla danych zajęć zorganizowanych oraz do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, o czym informacja zostaje umieszczona niezwłocznie w Klubie, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu ani zakresu świadczonych przez Klub Fitness iFitt usług. 

14. Wykonywanie ćwiczeń jest możliwe tylko w odpowiednim stroju sportowym, w tym w zamiennym obuwiu sportowym typu zamkniętego. Zabrania się ćwiczenia w klapkach, sandałach, boso lub w skarpetkach. Wyjątek od powyższego zakazu stanowią polecenia trenera lub instruktora podczas zajęć grupowych. Klient ma obowiązek posiadać swój ręcznik lub w przypadku braku zakupić go w recepcji Klubu. Zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług rekreacyjno-sportowych do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika.

15. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. Osoby, których stan wskazuje na uzasadnione podejrzenie naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym mogą zostać wyproszone z Placówki Klubu.

16. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez uprzedniej zgody Klubu lub managera Placówki Klubu.

17. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.

18. Klienci powinni zachować spokój i porządek w placówkach Klubu oraz umożliwić innym Klientom swobodne korzystanie z usług Klubu.

19. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz reklamy, sprzedaży towarów i usług podmiotów zewnętrznych bez uprzedniej zgody managera Klubu.

20. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy.

21. Klient powinien pozostawić swoje rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę należącą do Klienta.

22. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.

23. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu opróżnić szafkę ze swoich rzeczy i zabrać swoją kłódkę albo pozostawić ją w Klubie w miejscu do tego przeznaczonym.

24. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w szatni lub na terenie Klubu poza zamkniętą na kłódkę Klienta szafką oraz za zniszczoną kłódkę, w przypadku, o którym mowa w ust. 22.

25. Szafki będą opróżniane codziennie przez personel Klubu w porze nocnej. W przypadku braku możliwości odnalezienia na terenie Klubu Klienta, który pozostawił swoje rzeczy w szafce kłódka zostanie przecięta, a Klientowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów kłódki. Rzeczy pozostawione w szafkach trafiają do depozytu w Placówce Klubu na okres 2 tygodni. W przypadku artykułów spożywczych lub rzeczy łatwo psujących się Klub ma prawo do ich utylizacji.

26. W przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia Klienci mogą skorzystać z pomocy trenerów/instruktorów/obsługi.

27. Trenerzy personalni mogą prowadzić na terenie Klubu treningi pod warunkiem posiadania przez ich klientów Karnetu, Wejścia jednorazowego lub karty programów partnerskich akceptowanych przez Klub oraz pisemnej zgody managera lub właściciela Klubu. Osoba prowadząca odpłatnie lub nieodpłatnie trening personalny w placówkach Klubu ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie, która pod jego nadzorem lub kierownictwem wykonuje ćwiczenia.

28. Trenerzy personalni, o których mowa w pkt. 27 powyżej przed rozpoczęciem treningu zobowiązani są do sprawdzenia stanu urządzenia, prawidłowość jego działania oraz stanu powierzchni z wykorzystaniem, których zamierzają prowadzić trening personalny. W przypadku wykrycia nieprawidłowości trener personalny zobowiązany jest do odstąpienia od korzystania z tych rządzeń lub powierzchni i zaprzestania prowadzenia treningu z ich wykorzystaniem oraz niezwłocznego poinformowania personelu Klubu  o wystąpieniu nieprawidłowości.

29. Członek Klubu ma możliwość wykorzystania free pass jeden dzień OPEN lub free pass 7 dni OPEN wyłącznie jeżeli jest nowym Członkiem Klubu lub Członkiem Klubu powracającym po min 90 dniowej przerwie w przypadku free pass jeden dzień oraz  180 dniowej przerwie w przypadku free pass 7 dni open.

IV. Dane osobowe

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) osób korzystających z usług Klubu jest: Jakub Wenda iFitt, ul. Krakowska 50, 34-120 Andrychów, NIP: 551-26-06-317, tel. kontaktowy 696458161 (dalej: „Administrator”).

2. Dane osobowe, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych biometrycznych, dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.

4. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.

5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych Klienta jest właściciel i pracownicy Klubu Fitness iFitt oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych z obowiązkiem zachowania poufności i zakazem dalszego udostępniania, m.in. firma obsługująca system informatyczny Klubu.

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.

8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy, poza zgodą w celach marketingowych.

10. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

11. Dane osobowe udostępnione przez Klienta Klubu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

12. Każda osoba, rozpoczynająca korzystanie z usług Klubu, udziela Klubowi Ifitt pisemnej dobrowolnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celu wykonania umowy o świadczenie usług i w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Tym samym Klient oświadcza, że jest świadomy tożsamości Administratora Danych Osobowych oraz zamierzonych celów przetwarzania jego danych osobowych. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że swoją zgodę może odwołać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpłynie na dotychczasową zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie niniejszej zgody, przed jej wycofaniem.

V. Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu oraz Cennika wymagają dla swojej ważności podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji w siedzibie Klubu, na Stronie internetowej oraz przesłania tej informacji Klientom drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przy rejestracji z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. W przypadku zmiany Regulaminu bądź samego Cennika Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy bez negatywnych konsekwencji finansowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji e-mail o zmianie ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i wysłane na adres pocztowy Klubu, adres e-mail albo złożone w jego siedzibie. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Karnetu oznacza utratę członkostwa w Klubie i rozwiązanie się umowy członkowskiej.

3. W razie nie skorzystania przez Klienta z prawa rezygnacji z usług Klubu w przypadku zmiany Regulaminu/Cennika uznaje się, że Klient zaakceptował zmiany, które w zakresie zmienionych cen opłat miesięcznych (karnetów / pakietów treningów) wchodzą w życie od następnego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w punkcie 1, chyba, że termin wejścia w życie zmiany Cennika jest późniejszy.

4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez Klub Fitness iFitt usług zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od świadczonych przez Klub Fitness iFitt usług zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.

5. Prawo odstąpienia od świadczonych usług w zakresie Wejścia jednorazowego nie przysługuje w przypadku zrealizowania Wejścia jednorazowego przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług.

6. Wszelkie uwagi oraz reklamacje, co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje, co, do jakości świadczonych usług oraz inne skargi lub, wnioski i reklamacje mogą być zgłaszane przez Klientów lub Nowych Klientów w formie pisemnej i pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu bądź poprzez przesłanie listem na adres: Klub Fitness iFitt, ul Krakowska 50, 34-120 Andrychów, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Klienta lub Nowego Klienta, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Klub poinformuje Klienta lub Nowego Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres e-mail lub na adres do doręczeń  wskazany w toku składania reklamacji.

7. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu: 

1) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu; 

2) skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej; 

3) zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.

8. Właściciel Klubu informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

10. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami:

www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.

11. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.ph

12. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może

w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:

1) poczty tradycyjnej na adres: Klub Fitness iFitt, ul. Krakowska 50, 34-120 Andrychów; 2) poczty elektronicznej pod adresem: recepcjaifitt@gmail.com

13. Z zastrzeżeniem postanowienia punktu V.3, niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.

 

Załącznik do Regulaminu:

– Cennik usług Klubu Ifitt